ALGEMENE VOORWAARDEN

Home > Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

 • 1.1 Deze website is samengesteld en wordt beheerd door RingPartner.nl (hierna te noemen: 'Beheerder'). De adresgegevens van beheerder zijn op te vragen door op de link "Contact" te klikken in het menu.
 • 1.2. Alle rechten op deze site berusten bij beheerder en / of derden.

ARTIKEL 2. TOEGESTAAN GEBRUIK

 • 2.1 Een gebruiker van deze website dient zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen conform hetgeen van een zorgvuldig en verantwoordelijk internetgebruiker mag worden verwacht.
 • 2.3 Onder de in artikel 2.2 verstane handelingen dan wel gedragingen worden in ieder geval verstaan: A) het plegen van inbreuk of het anderzins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van beheerder en / of derden. B) het doen van onrechtmatige, afbreukmakende of misleidende mededelingen. C) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal. D) verwijderen of ontwijken van de beveiliging van deze website.
 • 2.4 Het is deelnemers niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van beheerder het ter beschikking gestelde materiaal op enigerlei wijze te wijzigen, distribueren, verspreiden, kopieren, "reverse engineeren", decompileren of op andere wijze te gebruiken dan wel te exploiteren.
 • 2.5 Indien gebruiker een hyperlink naar deze website wilt aanbrengen op zijn eigen website, dient deze keurco.nl te gebruiken, zonder www toevoeging.
 • 2.6 Indien een deelnemer zich niet houdt aan deze gebruiksregels, behoudt de beheerder zich het recht voor om eventueel voortvloeiende schade te verhalen op deelnemer.

ARTIKEL 3. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 • 3.1 De onder artikel 1.2 bedoelde rechten van intellectuele eigendom worden onder meer alle handelsnaamrechten, merkrechten, databankrechten, modelrechten, octrooirechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met deze website, beheerder in het algemeen, waaronder tevens begrepen know-how en handelsgeheimen.
 • 3.2 Het is deelnemer niet toegestaan de verschijningsvorm (uiterlijk) van de website te wijzigen, waaronder in ieder geval begrepen de op de website aangebrachte merktekens, herkenningstekens en / of enige aanduiding omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, op enigerlei wijze te wijzigen, verwijderen of te verveelvoudigen, noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van beheerder en / of derden.
 • 3.3 Beheerder houdt zich het recht voor om bij inbreuk op de rechten de geleden schade op inbreukmakende gebruiker te verhalen.

ARTIKEL 4. REGISTRATIE DEELNEMERS

 • 4.1 Deelnemer kan zich kosteloos registreren op deze website.
 • 4.2 Deelnemer dient het op deze website aanwezige registratieformulier in te vullen en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
 • 4.3 Na ontvangt van de registratie zal deelnemer worden gecontroleerd door beheerder en worden vermeld op deze website.
 • 4.4 Voor de vermelding op deze website en het gebruik maken van deze website is deelnemer geen vergoeding verschuldigd aan beheerder.
 • 4.5 Eventuele wijzigingen in de gehanteerde offerte tarieven zullen tijdig, per e-mail, aan deelnemer kenbaar worden gemaakt.
 • 4.6 De duur van de overeenkomst voor het plaatsten van bedrijfsgegevens van deelnemer op deze website is 12 maanden. Na afloop van deze termijn vindt er een stilzwijgende verlening voor eenzelfde periode plaats, behoudens tijdige schriftelijke opzegging door deelnemer of door KeurCO.nl zoals omschreven in artikel 4.7.
 • 4.7 Opzegging van een overeenkomst door deelnemer kan op ieder moment. KeurCO.nl heeft het recht op ieder moment schriftelijk te beeindigen. Deelnemer kan schriftelijk opzeggen, de datum op de poststempel wordt gebruikt als de opzegdatum.
 • 4.8 Beheerder kan registratie van deelnemer per direct opzeggen wanneer deelnemer zich niet aan een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden houdt.
 • 4.9 Deelnemer vrijwaart beheerder onvoorwaardelijk tegen aanspraken van derden ten aanzien van de door hem aangeboden diensten en producten, te zake van enige via deze website aangeboden diensten en ter zake van het door een derde liet leveren van of niet betalen voor via deze website aangeboden diensten.

ARTIKEL 5. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 • 5.1 Beheerder is geenszins aaprakelijk voor de inhoud op deze website, noch op de websites die op enigerlei wijze met deze website zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van metatag(s) of hyperlinks.
 • 5.2 Beheerder is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op deze website beschikbaar is of wordt verkregen door middel van cookies.
 • 5.3 Beheerder is evenmin aansprakelijk voor de diensten en / of informatie van derden, die op enigerlei wijze via deze website worden aangeboden.
 • 5.4 Beheerder geeft geen garantie dat de op deze website aangeboden informatie vrij is van fouten, virussen of gebreken.
 • 5.5 Beheerder geeft geen garantie dat de op deze website aangeboden informatie up to date, accuraat of compleet is.
 • 5.6 Beheerder geeft geen garantie dat eventuele fouten en / of gebreken in deze website worden hersteld.
 • 5.7 Beheerder geeft geen garantie dat er uit een ontvangen offerteaanvraag een opdracht komt voor deelnemer.
 • 5.8 Deelnemer vrijwaart deze website als gevolg van aanspraken van derden ter zake van het niet naleven van deze voorwaarden of ter zake van deze overtreding, dan wel tegen aanspraken die verband houden of voortvloeien uit het gebruik van deze website.

ARTIKEL 6. OFFERTE AANVRAGEN

 • 6.1 Beheerder stuurt offerteaanvragen automatisch door naar het beheerpaneel dan wel het e-mailadres van deelnemer. Dit proces is volledig geautomatiseerd. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van ontvangen offerteaanvragen.
 • 6.2 Offerteaanvragen verstuurd aan deelnemer mogen niet doorgestuurd worden aan derden. Indien deelnemer een offerteaanvraag doorstuurt staat het KeurCO.nl vrij de overeenkomst te ontinden. Beheerder behoudt bovendien het recht om aanspraak te maken op een schadevergoeding.
 • 6.3 Deelnemer dient ervoor zorg te dragen dat het opgegeven e-mailadres werkt en dient er ook voor te zorgen dat e-mail vanaf beheerde dan wel ons IP-adres niet geblokkeerd wordt. Beheerder is geenszins aansprakelijk voor het niet ontvangen van aanvragen dan wel het ontvangen van andersoortige informatie veroorzaakt door bijvoorbeeld virussscanners, firewalls, een volle e-mailbox of spamfilters.
 • 6.4 Zodra beheerder een e-mail verstuurd aan deelnemer ontvangt beheerder een kopie van de verzonden e-mail. Op deze manier kan beheerder controleren of de e-mail daadwerkelijk is verstuurd.
 • 6.5 Alle communicatie van beheerder met deelnemer geschiedt middels het door deelnemer opgegeven e-mailadres.
 • 6.6 Deelnemer is er zelf voor verantwoordelijk dat beheerder beschikt over actuele, volledige en correcte informatie omtrent het e-mailadres waar deelnemer offerteaanvragen wilt ontvangen.
 • 6.7 Deelnemer dient ervoor te zorgen dat de bij beheerder aanwezige adresgegevens (factuuradres / adres of telefoonnummer) up-to-date blijven, dit kan schriftelijk, per e-mail of via het beheerpaneel.
 • 6.8 Deelnemer kan klachten en reclamaties doorgeven aan beheerder per e-mail of via het beheerpaneel.

ARTIKEL 7. DOORVERKOOP

 • 7.1 Het is deelnemer onder geen beding toegestaan ontvangen offerteaanvragen te gebruiken voor meer van zijn of haar bedrijven dan wel handelsnamen, zonder dat deze afzonderlijk zijn ingeschreven als deelnemer via een van onze websites.
 • 7.2 Het is deelnemer niet toegestaan geleverde informatie of offerteaanvragen door te spelen aan derden, met als opzet zich te profileren als een leverancier dan wel verstrekker van offerteaanvragen.
 • 7.3 Het is deelnemer niet toegestaan de ontvangen offerteaanvragen en bijbehorende informatie door te verkopen aan derden en / of te gebruiken voor een ander doel dan het sluiten van een overeenkomst. Overtreding hiervan leidt tot onmiddelde ontbinding van de overeenkomst en verwijdering van deze website, onverminderd het recht van beheerder om schadevergoeding te eisen.
 • 7.4 De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met Beheerder voor de Aanbieder voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Beheerder.

ARTIKEL 8. RECLAMEREN

 • 8.1 Offerteaanvragen die foutieve contactgegevens bevatten kunt u binnen 5 werkdagen na ontvangt reclameren aan KeurCO.nl. Dit geldt alleen voor aanvragen die zowel een foutief telefoonnummer als een foutief e-mailadres bevatten. Reclameren kunt u via het beheerpaneel.
 • 8.2 Alleen ongeldige offerteaanvragen kunnen worden gereclameerd. Aanvragen van bezoekers die geen offerte meer van u wensen of aanvragen van bezoekers die u niet meer kunt bereiken, kunnen niet worden gereclameerd.
 • 8.3 Indien een reclamatie wordt geaccepteerd, zal deze worden vergoed in de vorm van een nieuwe offerteaanvraag, dit is zichtbaar in het beheerpaneel.

ARTIKEL 9. VERGOEDING & TEGOED

 • 9.1 Voor het gebruik van het beheerpaneel en de publicatie van de gegevens van deelnemer brengt beheerder geen vergoeding in rekening.
 • 9.2 De vergoeding / kosten per offerteaanvraag zijn terug te vinden in het beheerpaneel.
 • 9.3 Alle door beheerder genoemde prijzen zijn exclusief BTW (omzetbelasting).
 • 9.4 Per ontvangen offerteaanvraag wordt een vooraf afgesproken vergoeding van uw tegoed afgehaald.
 • 9.5 Het tegoed wat u vooraf koopt blijft altijd actief in het beheerpaneel. Het tegoed kan op geen enkele wijze worden teruggevorderd door deelnemer en is alleen geldig voor het ontvangen van offerteaanvragen.
 • 9.6 Beheerder hanteert geen minimaal tijdsbestek waarin u de offerteaanvragen zult ontvangen.
 • 9.7 Eventuele tariefwijzigingen zullen minimaal 31 dagen voor doorvoering door beheerder aan deelnemer worden gecommuniceerd.
 • 9.8 Beheerder kan registratie van deelnemer met onmiddelijke ingang beeindigen wanneer deelnemer zich niet aan een of meerdere voorwaarden houdt.
 • 9.9 Beheerder hanteert geen minimale contractsduur. U kunt ten allen tijde schriftelijk opzeggen. Aan het opzeggen van de diensten zijn geen kosten verbonden. Eventuele tegoeden in uw account kunnen niet meer worden teruggevorderd en blijft eigendom van beheerder.

ARTIKEL 10. OVERIG

 • 10.1 Beheerder behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen dan wel te wijzigen. In dit kader wil beheerder bezoekers en deelnemers van deze website adviseren deze algemene voorwaarden met enige regelmaat te raadplegen.
 • 10.2 Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 • 10.3 Beheerder is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de door gebruiker vrijwillig kenbaar gemaakte persoonsgegevens en andere informatie (VAC1).
 • 10.4 Door deze website te gebruiken geeft gebruiker aan kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en privacyvoorwaarden. Indien gebruiker niet instemt met deze voorwaarden dient deze geen gebruik te maken van deze website. Gebruiker verklaart bovendien door gebruik te maken van deze website dat hij of zij ouder is dan 18 jaar.
 • 10.5 Beheerder zal zich inspannen om de benodigde maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat (persoons)gegevens van gebruikers correct en accuraat worden verwerkt. Te allen tijde staat het een gebruiker vrij contact met Beheerder op te nemen om de juistheid van zijn (persoons)gegevens te controleren en Beheerder van veranderingen (verbetering, aanvulling, verwijdering) op de hoogte te stellen.
 • 10.6 Beheerder behoudt zich het recht voor om de privacyvoorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.
 • 10.7 De privacyvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Beheerder en een gebruiker naar aanleiding van de privacyvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Ten aanzien van geschillen met consumenten, zijn tevens de gewone competentieregels van toepassing.

Geen bouwkundig onderzoek? Dit bent u dan kwijt:

 • Dakrenovatie € 9.975,00
 • Schilderwerk woning € 9.825,00
 • Kozijnen vervangen € 3.480,00
 • Herbestraten tuin € 2.600,00
 • Gevelrenovatie € 4.600,00
 • Dakkapel renoveren € 8.300,00
 • CV-ketel vervangen € 3.000,00
 • Rolluiken vervangen € 6.500,00
 • Stuckwerk vervangen € 3.550,00
 • Riool vervangen € 4.250,00
 • Elektra vervangen € 6.865,00

Marcel de Jong

Onderzoeker voor KeurCO.nl
 • (4.5 Rate)

Zowel bij bestaande woningen als bij nieuwbouw woningen komen er vaak gebreken aan het licht. De kosten voor het herstellen van deze gebreken kunnen flink in de papieren lopen. Als koper heeft u een onderzoeksplicht. Wanneer u geen bouwkundige keuring laat uitvoeren, dan kunt u in een later stadium moeilijk tot niets reclameren. De kosten voor het vervangen dan wel repareren komen dan voor rekening van de koper. Dat dit in de papieren loopt ziet u hierboven, dit zijn richtprijzen voor de meeste voorkomende gebreken.

BOUWKUNDIGE KEURING

Een aanbod voor een technische keuring?,
binnen 2 minuten geregeld.

Site error: the file /home/keurco/public_html/mmomagelinks.php requires the ionCube PHP Loader ioncube_loader_lin_7.0.so to be installed by the website operator. If you are the website operator please use the ionCube Loader Wizard to assist with installation.